Guru Danışmanlık Hizmetleri

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, şirketin kaynakları, finansal yapısı, çalışanları gibi şirket bileşenlerinin tümünden hep daha iyi bir sonuç elde etmek için kullanılan araçlardan biridir. Performans yönetiminin amacı ise çalışanların motivasyonlarının ve becerilerinin geliştirilmesi, işe olan aidiyet ve sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi ve buna bağlı olarak şirketin etkinlik ve başarısının artırılmasıdır.

Daha kapsamlı ele alacak olursak performans yönetimi üç ana başlık altında sıralanabilir:

  • Yönetsel amaçlar: Ücretlendirme, terfi, transfer, işten çıkarma
  • Geliştirmeye yönelik amaçlar: Kariyer planlama, eğitim, geliştirme, rehberlik, danışmanlık
  • Araştırmaya yönelik amaçlar: İş tatmini, motivasyon, hedeflerin saptanması.

Bu amaçlar kapsamında performans yönetiminin ana dallarından birini çalışan performansını değerlendirme oluşturur.

Performans yönetimi ve performans değerlendirme ilişkisi

Performans yönetimi ve performans değerlendirme kavramları zaman zaman karıştırılsa da birbiriyle bağlantılı fakat temelde birbirinden farklı kavramlardır. Performans yönetimi şirket varlığını sürdürdüğü sürece var olacak olan bir süreçken, performans değerlendirme bu sürecin içerisindeki belli periyotları ve çalışmaları kapsar.

Performans yönetimi, çalışanları bireysel olarak değil, bir ekip olarak ele alır. Birey performansının yanında tüm ekibin performansını da ele alan devamlı bir süreçtir. Yıl içerisinde bir ya da birkaç defa yapılan, sınırlı bir incelemeye dayandırılmaz. Belli hedef ve amaçların gerçekleştirilmesiyle sonuçlanmaz. Süreklidir ve performansın hep daha iyiye taşınmasına odaklanır.

Daha açık bir ifadeyle,

1-performans izleme ;

2-Performans yönetimi ve değerlendirme

Performans Yönetimi Performans Değerlendirme
Yöneticiler tarafından yürütülür Genelde İK departmanı tarafından yürütülür
Kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektirir Dikey bir değerlendirme yapılır
Sürekli devam eden bir süreçtir Genelde yılda bir ya da iki kez yapılır
Şirket başarısı ve performansına odaklanır Bireysel iyileştirme ve başarıya odaklanır
Ücretlendirmeyle bağı yoktur Genellikle ücretle bağlantılıdır
Değerlendirme notu yaygın değildir Değerlendirme notu sıklıkla kullanılır
Esnek bir süreçtir Tek parçalık bir sistemdir

Tekrar belirtmek gerekirse performans yönetimi, performans değerlendirmeyi de kapsayan geniş bir yönetim sürecidir. Sadece performans değerlendirme yaparak, performans yönetim sürecinin uygulandığını söylemek yanlış olacaktır. Performans değerlendirme bu yönetim sürecinin sadece küçük bir parçasıdır. Bu süreç içerisinde sadece performans değerlendirme sürecini gerçekleştirmek başarıdan çok başarısızlığa sebep olur. Çünkü gerçek ve doğru bir performans yönetimi en başta çalışan ve yönetici arasında kurulacak sürekli ve doğru bir iletişime dayanır. Hedef ve amaçların, beklenti ve sonuçların birlikte belirlendiği bir ortaklaşmadır.

Bu sebeple doğru bir performans yönetimi süreci işletmek için sadece çalışanların performansını değerlendirmek yerine, şirket-yönetici-çalışan arasında doğru bir iletişim kurmak, koşullar ve imkanlar ölçüsünde doğru hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için ne yapılabileceğinin haritasını çıkarmak gerekmektedir.

Bunun için biz yanınızdayız….

Guru Danışmanlık size en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.